mellow

[ˈmeləʊ] [ˈmeloʊ]

adj. (颜色或光线)柔和的,温暖的;(声音)悦耳的,圆润的;(酒)芳醇的,(水果)成熟香甜的;(性格)稳健的,老练的;悠闲的,怡然自得的;<非正式>(喝酒或吸毒后)轻松自在的,飘飘然的;(土壤)肥沃的,富饶的

v. (使)变成熟老练,(使)变平易近人;(使)变柔和;(使)(酒)变得芳醇;<美,非正式>(使)变得轻松平静(mellow out)

【名】 (Mellow)(英)梅洛(人名)

[ 第三人称单数:mellows 现在分词:mellowing 过去式:mellowed 过去分词:mellowed 比较级:mellower 或:moremellow 最高级:mellowest 或:mostmellow]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-23 17:46:13 2023-03-23 17:55:15 2023-03-23 19:08:21 2023-03-23 18:36:13 2023-03-23 19:34:57 2023-03-23 17:54:11 2023-03-23 17:36:08 2023-03-23 18:54:26 2023-03-23 18:25:20 2023-03-23 17:22:17 2023-03-23 17:26:14 2023-03-23 19:21:49 2023-03-23 19:18:31 2023-03-23 18:53:50 2023-03-23 17:11:20 2023-03-23 19:30:14 2023-03-23 18:30:25 2023-03-23 17:40:20 2023-03-23 17:52:56 2023-03-23 17:29:01